1. Bestuur van de Vereniging van Eigenaars

Hoe zit de structuur van de Vereniging van Eigenaars nu in elkaar? De vereniging wordt gevormd door alle eigenaren van het gebouw. Bij ons zijn dit de verschillende eigenaren van de woonruimtes of parkeerplaatsen en de eigenaar van de bedrijfsruimtes. In de hoofdsplitsing heeft iedere onder splitsing 100 stemmen. Iedere eigenaar van een appartementsrecht (ondersplitsing woningen of parkeergarage) heeft één stem in de vereniging.

undefined

De eigenaren kiezen de bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het gebouw, houdt de vinger aan de pols bij opdrachten voor onderhoud, overlegt met derden en verzorgt (samen met AZUL Vastgoedmanagement) de administratie (boekhouding, inning VvE bijdrage) en dergelijke.Het bestuur bestaat nu uit drie leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester. Het bestuur vergadert - behalve in de zomermaanden - ongeveer eens in de maand en heeft ook tussentijds contacten als dat nodig is.

Ten minste eenmaal per jaar wordt er een 'jaarvergadering' of 'algemene ledenvergadering (ALV)' gehouden, waarvoor alle eigenaren worden uitgenodigd. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de zaken die in het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Er wordt uiteraard een jaarrekening gemaakt die aan alle eigenaren wordt toegezonden. Tijdens het jaar bekijkt de kascommissie alle financiële stukken. De kascommissie wordt gevormd door twee eigenaren en jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

U kunt in contact komen met het VvE bestuur of AZUL Vastgoedmanagement via de contact pagina.