3. Het VvE-bestuur

Het bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaars uit. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de administratie van de VvE, het opmaken van de jaarstukken, het opvragen van offertes en het tekenen van overeenkomsten. Het bestuur van de VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Bestuur van de VvE Bergsingel

undefined

Het bestuur van de VvE bestaat uit één of meer personen, die worden benoemd door de ALV. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt een van hen tot voorzitter van het bestuur benoemd en wordt een secretaris en penningmeester (al dan niet één en dezelfde persoon) benoemd.

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: dhr. Hendrik Vis
 • Secretaris: vacant
 • Penningmeester: vacant

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vvebergsingel.nl

Benoeming en ontslag van bestuurders

De bestuursleden worden door verkiezing door de vergadering benoemd uit personen die zich voor de functie verkiesbaar stellen. In principe geldt dat degene die zich verkiesbaar stelt en de meeste stemmen op zich weet te vestigen, bestuurder wordt. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijd door de vergadering worden ontslagen, een bestuurder kan ook altijd vrijwillig ontslag nemen.

Het bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester

Als er meerdere bestuurders zijn, dan benoemen zij zelf uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De reglementen geven geen taakomschrijving, dus moet deze uit het algemeen taalgebruik afgeleid worden. De voorzitter is belast met het leiden van de bestuursvergaderingen en het in de gaten houden van de door de vergadering uitgezette lijnen, de penningmeester beheert de kas en de secretaris zorgt voor de communicatie naar buiten. De reglementen hebben het over 'het bestuur' als het om de taken en verantwoordelijkheden gaat. Met andere woorden het om alle bestuurders, ongeacht hun functie, die bevoegd zijn de taken uit te oefenen en/of aan te spreken als dit niet op de juiste manier is gedaan.

Een misvatting is dat het VvE bestuur het voor het zeggen heeft in de VvE; dit is zeker niet het geval. De vergadering van eigenaars (ALV) neemt de besluiten in de VvE.

Taken van het bestuur

De taken van het bestuur bestaat uit onder meer de volgende:

 • Het beheren van de financiële middelen van de VvE en het zorg dragen dat deze financiële middelen op een bankrekening ten name van de VvE worden gestort.
 • Jaarstukken opstellen na afloop van het boekjaar.
 • Definitieve ledenbijdragen vaststellen na goedkeuring exploitatierekening door vergadering van eigenaars.
 • Begroting opstellen voor het nieuwe boekjaar.
 • Afsluiten voorgeschreven verzekeringen.
 • Zorg dragen voor het opnemen van een ‘appartementsclausule’ in de verzekeringsovereenkomsten.
 • Beoordeelt of onredelijke hinder ontstaat door aanbrengen parket of stenen vloeren.
 • Beoordeelt of toegang tot privé gedeelte noodzakelijk is ten behoeve van werkzaamheden aan gemeenschappelijke.
 • Aanleggen en houden van een register van eigenaren en gebruikers.
 • Het bestuur is bevoegd in geval van zeer dringende reparaties, zonder voorafgaande toestemming van de vergadering, actie op te ondernemen.